fbpx

Analýza rizík

HomeAnalýza rizík

Na čo je potrebná analýza rizík?

Analýza rizík je potrebná pre posúdenie zhody (CE certifikáciu) na stroje podľa NV 176/2008 Zb. a elektrické zariadenia podľa NV 118/2016 Zb. alebo zakaždým, keď zmeníte úžitkové vlastnosti stroja alebo zariadenia.

Čo je analýza rizík?

Analýza rizík poskytuje informácie požadované pre posúdenie rizika, ktoré ako dôsledok umožňuje rozhodnúť, či je alebo nie je požadované zníženie rizika. Posúdenie rizika je priamo požadované strojnou smernicou (2006/42/ES) do českého právneho poriadku implementovanou nariadením vlády 176/2008 Zb. (pozri prílohu 7) a tiež smernicou LVD 2014/35/EÚ, v ČR je to nariadenie vlády 118/2016 Zb..

Posúdenie rizika zahŕňa analýzu rizika, ktorá by mala zahŕňať:

 1. určenie limitných hodnôt strojného zariadenia
 2. identifikáciu nebezpečenstva
 3. odhad rizika
 4. zhodnotenie rizika

Pri posudzovaní rizika stroja je vhodné použitie dvoch základných harmonizovaných noriem. Základnou normou je STN EN ISO 12100:2011, ktorá špecifikuje základnú terminológiu, zásady a metodológiu na dosiahnutie bezpečnosti pri konštrukcii strojného zariadenia. Norma špecifikuje zásady posúdenia a znižovania rizika na dosiahnutie tohto cieľa.

Norma ČSN EN ISO 12100:2011

definuje následujúce pojmy:
posudzovanie rizika; posúdenie rizika (risk assessment) – celkový proces zahŕňajúci analýzu rizika a hodnotenie rizika.
analýza rizika (risk analysis) – kombinácia špecifikácie limitných hodnôt stroja, identifikácia nebezpečenstva a odhadu rizika.
odhad rizika (risk estimation) – závažnosť úrazu a pravdepodobnosť jeho výskytu
hodnotenie rizika (risk evaluation) – posúdenie, na základe analýzy rizika, či boli dosiahnuté ciele zníženia rizika.
Tieto hodnotenia musia byť podporené kvalitatívnym alebo, ak je to vhodné, kvantitatívnym odhadom rizika, ktoré je spojené s nebezpečenstvami vyskytujúcimi sa pri strojovom zariadení.

Druhou, nemenej významnou, je norma ČSN EN ISO 13849-1:2017, ktorá sa zaoberá konštrukciou a posudzovaním bezpečnostných riadiacich a ovládacích systémov a uvádza bezpečnostné požiadavky a pokyny pre zásady konštrukcie a integrácie bezpečnostných častí ovládacích systémov (SRP/CS), vrátane návrhu softvér. Z normy ČSN EN ISO 13849-1:2017 používame pri hodnotení rizika hlavne prílohu A – „Určenie požadovanej úrovne vlastností (required Performance Level – PLr)“.

CPS industrial service s.r.o. taktiež ponúka pomoc pri špecifikácii, návrhu a potvrdení platnosti (validácie) elektrických riadiacich systémov súvisiacich s bezpečnosťou (SRECS), pomoc pri stanovení úrovne integrity bezpečnosti (Safety integrity level – SIL) a konzultácie pri aplikácii a overovaní požiadaviek normy ČSN EN 62061:2005.

Ako súčasť posúdenia zariadenia podľa tejto normy môže byť požadovaný aj tzv. SISTEMA report, čo je unifikovaný dokument v oblasti funkčnej bezpečnosti vytvorený rovnomenným softvérom. Viac o SISTEMA reporte nájdete tu.

Potrebujete pomôcť s posúdením rizík?

Kontaktujte nás… Môžete využiť napríklad tento formulár:

.

  logo

  CPS industrial services, s.r.o.
  specialista na bezpečnosť strojov

  Kontaktujte nás
  Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021