CPS - Analýza rizik - logo

Analýza rizik

Na co je potřeba analýza rizik?

Analýza rizik je potřeba pro posouzení shody (CE certifikaci) na stroje dle NV 176/2008 Sb. a elektrická zařízení dle NV 118/2016 Sb. a nebo pokaždé, když změníte užitné vlastnosti stroje nebo zařízení.

Co je analýza rizik?

Analýza rizik poskytuje informace požadované pro posouzení rizika, které jako důsledek umožňuje rozhodnout, zda je nebo není požadováno snížení rizika. Posouzení rizika je přímo požadováno strojní směrnicí (2006/42/ES) do českého právního řádu implementovanou nařízením vlády 176/2008 Sb. (viz příloha 7) a také směrnicí LVD 2014/35/EU, v ČR je to nařízení vlády 118/2016 Sb.  .

Posouzení rizika zahrnuje analýzu rizika, která by měla zahrnovat:

  1. určení mezních hodnot strojního zařízení
  2. identifikaci nebezpečí
  3. odhad rizika
  4. zhodnocení rizika

Při posuzování rizika stroje je vhodné použití dvou základních harmonizovaných norem. Základní normou je ČSN EN ISO 12100:2011, která specifikuje základní terminologii, zásady a metodologii pro dosažení bezpečnosti při konstrukci strojního zařízení. Norma specifikuje zásady posouzení a snižování rizika k dosažení tohoto cíle.

Norma ČSN EN ISO 12100:2011

definuje následující pojmy:
posuzování rizika; posouzení rizika (risk assessment) – celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika
analýza rizika (risk analysis) – kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika
odhad rizika (risk estimation) – závažnost úrazu a pravděpodobnost jeho výskytu
hodnocení rizika (risk evaluation) – posouzení, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika
Tato hodnocení musí být podpořeno kvalitativním, nebo pokud je to vhodné kvantitativním odhadem rizika, které je spojené s nebezpečími vyskytujícími se u strojního zařízení.

CPS - Analýza rizik

Druhou, neméně významnou, je norma ČSN EN ISO 13849-1:2017, která se zabývá konstrukcí a posuzováním bezpečnostních řídících a ovládacích systémů a uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Z normy ČSN EN ISO 13849-1:2017 používáme při hodnocení rizika hlavně přílohu A – “Určení požadované úrovně vlastností (required Performance Level – PLr)“.

CPS servis s.r.o. také nabízí pomoc při specifikaci, návrhu a potvrzení platnosti (validace) elektrických řídicích systémů související s bezpečností (SRECS), pomoc při stanovení úrovně integrity bezpečnosti (Safety integrity level – SIL) a konzultace při aplikaci a ověřování požadavků normy ČSN EN 62061:2005

Jako součást posouzení zařízení dle této normy může být požadován i tzv. SISTEMA report, což je unifikovaný dokument v oblasti funkční bezpečnosti vytvořený stejnojmenným softwarem. Více o SISTEMA reportu naleznete zde.

Potřebujete pomoci s posouzením rizik?

Kontaktujte nás... Můžete využít třeba tento formulář: