fbpx

Staršie stroje

HomeStaršie stroje

U prevádzkovaných strojov a zariadení je situácia podobná ako pri automobile – tiež musí raz za čas „na technickú“. Tu je ale zákonom daný termín min. 1x za 12 mesiacov, kedy je nutné skontrolovať bezpečnosť stroja, funkčnosť jeho bezpečnostných prvkov a stav dokumentácie.

U starších strojov môže byť kontrola bezpečnosti o niečo zložitejšia, než u nových strojov. Staršie zariadenia väčšinou nemajú dostatočnú dokumentáciu, predovšetkým návody na použitie, ktoré občas chýbajú úplne, často sú neúplné alebo neobsahujú informácie o bezpečnom používaní stroja alebo zariadenia a nie sú ani vybavené miestnym prevádzkovým bezpečnostným predpisom (MPBP) a môžu byť v horšom technickom stave, ktorý nevyhovuje súčasným požiadavkám na bezpečnosť. V neposlednom rade sa stretávame s požiadavkou na “CE posúdenie zhody” dovážaných starších strojov, kedy sa snažíme vysvetliť našim zákazníkom, že “CE” sa robí iba na nové stroje alebo stroje dovezené zo štátov mimo EÚ au ním prevádzkovaných strojov sa “CE” robiť nemusí.
Pretože sa bezpečnosťou strojov a zariadení zaoberáme od roku 2003 a prešli sme mnohými prevádzkami u mnohých zákazníkov, môžeme Vám ponúknuť návrh optimálneho riešenia Vášho problému, stanovenie postupu pri riešení problému, posúdenie strojov podľa príslušného predpisu a vhodných noriem, poradenstvo a návrh riešenia pri odstraňovaní závad a vypracovanie potrebnej dokumentácie.

Rádi pro Vás:

 • skontrolujeme bezpečnosť strojov, ktoré používate,
 • vykonáme kontrolu podľa nariadenia vlády 378/2001 Sb.,
 • pomôžeme s posouzením shody dle zákona 22/1997 Sb.,
 • vypracujeme miestny prevádzkový bezpečnostný predpis (MPBP),
 • vypracujeme návod na použitie,
 • navrhneme technické riešenie odstránenia závad,
 • vyšleme nášho zástupcu do komisie prevádzkovateľa pri hodnotení bezpečnosti strojov,
 • zavedieme LOTO systém nebo dopracujeme dokumenty pro Váš stávající LOTO systém.

Kontrola bezpečnosti strojov a zariadení

Čo a ako často treba kontrolovať? Jednoduchá otázka a ani odpoveď nie je zase až taká zložitá. Požiadavky sú stanovené v nariadení vlády  378/2001 Sb., ktorým sa stanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia, v platnom znení av nariadení vlády 101/2005 Sb., o podrobnejších požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie.

Kontroly podľa NV 378/2001 Sb.

Toto nariadenie upravuje požiadavky pre bezpečnosť strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia.

NV 378/2001 Sb. ktorým sa stanovujú bližšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia
§ 4

(1) Kontrola bezpečnosti prevádzky zariadenia pred uvedením do prevádzky je vykonávaná podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu. Ak nie je výrobca známy alebo ak nie je sprievodná dokumentácia k dispozícii, stanoví rozsah kontroly zariadenia zamestnávateľ miestnym prevádzkovým bezpečnostným predpisom.

(2) Zariadenie musí byť vybavené prevádzkovou dokumentáciou. Následná kontrola musí byť vykonávaná najmenej raz za 12 mesiacov v rozsahu stanovenom miestnym prevádzkovým bezpečnostným predpisom, ak nestanoví osobitný právny predpis, prípadne sprievodnej dokumentácie alebo normovej hodnoty rozsah a počet následných kontrol inak.

(3) Prevádzkovú dokumentáciu je potrebné uchovávať počas celej doby prevádzky zariadenia.

NV 101/2005 Sb. o podrobnejších požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie

§ 3

(4) Zamestnávateľ pri plnení zákonnej povinnosti zaistí
a) stanovenie termínov, lehôt a rozsahu kontrol, skúšok, revízií, termínov údržby, opráv a rekonštrukcie technického vybavenia pracoviska, vrátane pracovných a výrobných prostriedkov a zariadení, s ohľadom na ich vykonanie, odporúčania výrobcu a spôsob používania, požiadavky na pracovisko, rizikové faktory spôsobujúce zhoršenie technického stavu pracovných a výrobných prostriedkov a zariadení av súlade s výsledkami predchádzajúcich kontrol, skúšok či revízií, počas prevádzky a používania pracoviska.

b) dodržiavanie termínov a lehôt na vykonávanie činností uvedených v písmene a) a určí osobu, ktorej povinnosťou je zabezpečiť ich vykonávanie

c) aby stanovené termíny, lehoty a rozsah činností uvedených v písmene a) a kontrolné a revízne záznamy, hlásenia údajov o stave zariadenia získavané napríklad zo snímačov a čidiel, boli vedené spôsobom, ktorý umožní uchovávanie a využívanie údajov po stanovenú dobu v písomnej alebo elektronickej podobe tak , aby boli k dispozícii osobám vykonávajúcim na zariadeniach pracovnú činnosť a dozorným a kontrolným orgánom.

Potrebujete pomoc s kontrolou vašich strojov?

Kontaktujte nás

Dovoz starších strojov

Často sa u našich zákazníkov stretávame s otázkou, ako riešiť dovoz strojov zo zahraničia. Či je nutné robiť CE – posudzovať zhodu podľa zákona 22/1997 Zb popr. podľa dle z. 90/2016 Sb..

Záleží iba na tom, odkiaľ odkiaľ je dovoz strojov realizovaný. Pokiaľ ide o dovoz z krajín EÚ a stroj nie je počas presunu upravovaný alebo repasovaný, nie je potrebné posúdenie zhody vykonávať. Vykoná sa iba kontrola bezpečnosti podľa nariadenia vlády (NV) 378/2001 Sb.. Pokiaľ stroj nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú prevádzku podľa NV 378/2001 Sb., navrhneme riešenie ako závady odstrániť a pokiaľ chýba návod na použitie alebo je nedostatočný, vypracujeme miestny prevádzkový bezpečnostný predpis.

Pokiaľ ide o dovoz z krajín mimo EU je situacia zložitějšia. V tomto prípade je nutné posúdiť zhodu podľa zákona 22/1997 Sb. a príslušných nariadeniach vlády. Ide predovšetkým o NV 176/2008 Sb. o technických požiadavkách na strojné zariadenie (smernice 2006/42/EC). V tomto prípade je nutné dodržať požiadavky všetkých relevantných EN noriem a často je nutné na stroji vykonať úpravy bezpečnostných prvkov ako sú kryty, elektronické bezpečnostné riadiace systémy – svetelné závory, bezpečnostné spínače, okruhy núdzového zastavenia a pod. Tu býva dovoz strojov komplikovanejší a nie vždy sa peniaze ušetrené za nákup stroja oplatia.

Vďaka mnohoročným skúsenostiam sme schopní Vám poskytnúť komplexné služby v tejto oblasti. Počnúc špecifikáciou vhodného postupu a spôsobu kontroly, cez samotné zhodnotenie splnenia požiadaviek až po pomoc s návrhom spôsobu odstránenia, krytov a bezpečnostných riadiacich systémov popr. zaistíme inštaláciu týchto prvkov.

Kontaktujte nás... Môžete využiť napríklad tento formulár:

  logo

  CPS industrial services, s.r.o.
  specialista na bezpečnosť strojov

  Kontaktujte nás
  Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021