fbpx

Starší stroje

HomeStarší stroje

U provozovaných strojů a zařízení je situace podobná jako u automobilu – také musí jednou za čas “na technickou”. Zde je ale zákonem daný termín termín min. 1x za 12 měsíců, kdy je nutno zkontrolovat bezpečnost stroje, funkčnost jeho bezpečnostních prvků a stav dokumentace.

U starších strojů může být kontrola bezpečnosti o něco složitější, než u nových strojů. Starší zařízení většinou nemají dostatečnou dokumentaci, především návody k použití, které občas chybí úplně, často jsou neúplné nebo neobsahují informace o bezpečném používání stroje nebo zařízení a nejsou ani vybaveny místním provozní bezpečnostním předpisem (MPBP)a mohou být v horším technickém stavu, který nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. V neposlední řadě se setkáváme s požadavkem na “CE posouzení shody” dovážených starších strojů, kdy se snažíme vysvětlit našim zákazníkům, že “CE” se dělá pouze na nové stroje nebo stroje dovezené ze států mimo EU a u jím provozovaných strojů se “CE” dělat nemusí.
Protože se bezpečností strojů a zařízení zabýváme od roku 2003 a prošli jsme mnoha provozy u mnoha zákazníků, můžeme Vám nabídnout návrh optimálního řešení Vašeho problému, stanovení postupu při řešení problému, posouzení strojů dle příslušného předpisu a vhodných norem, poradenství a návrh řešení při odstraňování závad a vypracování potřebné dokumentace.

Rádi pro Vás:

 • zkontrolujeme bezpečnost strojů, které používáte ,
 • provedeme kontrolu dle nařízení vlády 378/2001 Sb.,
 • pomůžeme s posouzením shody dle zákona 22/1997 Sb.,
 • vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP),
 • vypracujeme návod k použití,
 • navrhneme technické řešení odstranění závad,
 • vyšleme našeho zástupce do komise provozovatele při hodnocení bezpečnosti strojů,
 • zavedeme LOTO systém nebo dopracujeme dokumenty pro Váš stávající LOTO systém.

Kontrola bezpečnosti strojů a zařízení

Co a jak často je nutno kontrolovat? Jednoduchá otázka a ani odpověď není zase až tak složitá. Požadavky jsou stanoveny  v nařízení vlády  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění a v nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Kontroly dle NV 378/2001 Sb.

Toto nařízení upravuje požadavky pro bezpečnost strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ 4

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.

NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

§ 3

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Potřebujete pomoc s kontrolou Vašich strojů?

Kontaktujte nás

Dovoz starších strojů

Často se u našich zákazníků setkáváme s dotazem, jak řešit dovoz strojů ze zahraničí. Zdali je nutno dělat CE – posuzovat shodu dle zákona 22/1997 Sb popř dle z. 90/2016 Sb..

Záleží pouze na tom, odkud odkud je dovoz strojů realizován. Pokud se jedná o dovoz ze zemí EU a stroj není během přesunu upravován nebo repasován, není třeba posouzení shody provádět. Provede se pouze kontrola bezpečnosti dle nařízení vlády (NV) 378/2001 Sb.. Pokud stroj neodpovídá požadavkům na bezpečný provoz dle NV 378/2001 Sb., navrhneme řešení jak závady odstranit a pokud chybí návod k použití nebo je nedostatečný, vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis.

Pokud se jedná o dovoz ze zemí mimo EU je situace složitější. V tomto případě je nutno posoudit shodu dle zákona 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Jedná se především o NV 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice 2006/42/EC). V tomto případě je nutno dodržet požadavky všech relevantních EN norem a často je nutno na stroji provést úpravy bezpečnostních prvků jako jsou kryty, elektronické bezpečnostní řídící systémy – světelné závory, bezpečnostní spínače, okruhy nouzového zastavení apod. Zde bývá dovoz strojů komplikovanější a ne vždy se peníze ušetřené za nákup stroje vyplatí.

Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni Vám poskytnout komplexní služby v této oblasti. Počínaje specifikací vhodného postupu a způsobu kontroly, přes samotné zhodnocení splnění požadavků až po pomoc s návrhem způsobu odstranění, krytů a bezpečnostních řídících systémů popř. zajistíme instalaci těchto prvků.

Kontaktujte nás... Můžete využít třeba tento formulář:

  * - povinná položka

  CPS industrial services s.r.o.

  CPS industrial services, s.r.o.

  specialista na bezpečnost strojů

  Kontaktujte nás
  Copyright © CPS industrial services, s.r.o. 2021